X

מושגי סחר בינלאומי

הסבר קצר על מושגי המסחר הבינלאומי

EXW- Ex Works …named place

בשמשו במונח זה, המוכר מסיים את התחייבויותיו בעסקה כאשר מעמיד את הטובין, במקום בו נוהגים לנפק טובין במפעל / מחסן המוכר, במדינת הייצוא. מסירת הטובין אינה כוללת ביצוע הליכי שחרור מכס יצוא ואין היא כוללת טעינתם על הרכב הבא לאספם.

זיקת הביטוח, נטל ההוצאות ונטל האחריות עוברים מהמוכר לקונה עם העמדת הטובין, במסגרת התקופה המוסכמת , לרשות הקונה במחסן המוכר. ניתן להשתמש במונח זה בכל אמצעי ההובלה הבינלאומית. במכירה בתנאי EXW ההוצאות והאחריות של המוכר הן מינימליות.

FCA – Free Carrier …named place

בשימוש במונח זה, המוכר מסיים את התחייבויותיו עם מסירת הטובין, לחזקת מוביל בינלאומי (אותו קבע הקונה ) במדינת היצוא לאחר ביצוע הליכי מכס יצוא.

השימוש במונח זה אפשרי בכל אמצעי ההובלה.

FAS – Free Alongside Ship …named port of shipment

בשימוש במונח זה מסיים המוכר את התחייבויותיו לאחר מסירת הטובין, לאחר ביצוע הליכי מכס יצוא, ברציף בנמל מדינת היצוא אשר ממנו יוטענו לסיפון האנייה.

מונח זה הוא לשימוש בהובלה ימית בלבד.

FOB – Free on Board … named port of shipment

נחשב כאחד ממונחי ה-Incoterms המפורסמים ביותר. המוכר מסיים את התחייבויותיו עם מעבר הטובין את מעקה האנייה בנמל המוצא.
מונח זה הוא לשימוש בהובלה ימית בלבד כאשר הצדדים לעסקה הסכימו ביניהם כי מסירת הטובין לקונה תתבצע מעבר למעקה האנייה בנמל המוצא.

CFR-Cost and Freight …named port of destination

בשימוש במונח זה המוכר משלם עבור הובלתם של הטובין, עד נמל היעד המוסכם על הצדדים, ללא שחרורם ממכס, בנמל היעד. זיקת הביטוח עוברת ממוכר לקונה עם חציית הטובין את דופן האונייה בנמל המוצא.

מונח זה הוא לשימוש בהובלה ימית בלבד וכאשר הצדדים לעסקה הסכימו ביניהם כי מסירת הטובין תתבצע מעבר למעקה האנייה בנמל המוצא.

CIF-Cost, Insurance and Freight …named port of destination

המונח מזכיר מאד את קודמו, ה-CFR אלא שבשימוש בו יש למוכר התחייבות נוספת והיא לעשות ולשלם עבור ביטוח ימי נגד הסיכון שהקונה יינזק בגין אבדן או נזק למטען בעת ההובלה הימית. באופן רגיל מדובר בכיסוי ביטוחי מינימלי ואם הקונה מעוניין בכיסוי נוסף – עליו להודיע על כך למוכר.

גם מונח זה הוא לשימוש בהובלה ימית בלבד וכאשר הצדדים לעסקה הסכימו ביניהם כי מסירת הטובין תתבצע מעבר למעקה האנייה בנמל המוצא.

CPT – Carriage Paid to …named place of destination

המונח דומה למונח CFR אך זיקת הביטוח אינה עוברת ממוכר לקונה עם חציית הטובין את דופן האנייה בנמל המוצא אלא עם העברתם לחזקת מוביל בינלאומי (אותו קבע המוכר אשר משלם את דמי ההובלה). על המוכר לשלם עבור הובלת הטובין בהובלה אווירית/ימית/יבשתית ו/או משולבת עד לנקודת מסירה מוסכמת במדינת היעד, טרם שחרורם ממכס.

השימוש במונח זה הוא בכל סוגי ההובלה הבינלאומית.

CIP – Carriage and Insurance Paid to …named place of destination

המונח CIP מזכיר מאד את המונח CPT אלא שבשימוש בו יש למוכר התחייבות נוספת והיא לעשות ולשלם עבור ביטוח ימי נגד הסיכון שהקונה יינזק בגין אבדן או נזק למטען בעת ההובלה הבינ"ל. בשימוש במונח זה באופן רגיל מדובר בכיסוי ביטוחי מינימלי ואם הקונה מעוניין בכיסוי נוסף – עליו להודיע על כך למוכר.

מונח זה הוא לשימוש בכל סוגי ההובלה הבינלאומית.

DAF – Delivered at Frontier …named place

בשימוש במונח זה נעשית מסירת הטובין, לקונה בנקודת גבול מוסכמת ( בד"כ מסוף גבול המיועד לשינוע מטענים ). השימוש במונח זה נפוץ כאשר קיים סחר בין מדינות להן גבול משותף…

ניתן להשתמש במונח בכל אמצעי ההובלה.

DES – Delivered ex Ship …named port of destination

בשימוש במונח זה, מסירת הטובין , תיעשה על סיפון האונייה בנמל הפריקה המוסכם במדינת היעד. זאת, לפני הליכי השחרור בנמל היבוא.
השימוש במונח זה בהובלה ימית בלבד.

DEQ – Delivered ex Quay …named port of destination

בשימוש במונח זה, מתבצעת מסירת הטובין, לקונה ברציף בנמל היעד במדינת היבוא טרם התרת הטובין ממכס.
גם במונח זה, השימוש הוא בהובלה ימית בלבד.

DDU – Delivered Duty Unpaid ..named place of destination

בשימוש במונח זה, מילא המוכר את התחייבויותיו, כאשר מסר הטובין, לקונה בנקודת מסירה מוסכמת בין הצדדים לעסקה, במדינת היעד, לא כולל תשלום בגין מכס ו / או מסים וללא תשלום עבור הפריקה מכלי ההובלה בביתו של הקונה. על הקונה חלה החובה להתיר, על חשבונו, את הטובין המיובאים מרשות המכס.

השימוש במונח זה הוא בכל אמצעי ההובלה.

DDP – Delivered Duty Paid …named place of destination

בשימוש במונח זה, מילא המוכר את התחייבויותיו, כאשר מסר הטובין, נשוא עסקת המכר, לקונה בנקודת מסירה מוסכמת בין הצדדים לעסקה, במדינת היעד, כולל תשלום בגין מכס ו / או מסים אך וללא תשלום עבור הפריקה מכלי ההובלה בביתו של הקונה. על המוכר חלה החובה להתיר, על חשבונו, את הטובין המיובאים מרשות המכס.

השימוש במונח זה הוא בכל אמצעי ההובלה.